Oferta biznesowa

BRANŻY
BUDOWLANEJ

sprawdź szczegóły

zamów swój niepowtarzalny

FOTOOBRAZ

i zmień wygląd swojego mieszkania

wybierz najlepszy

ROLL-UP

idealny dla Twojej firmy

skorzystaj z pomysłu na

FOTOKSIĄŻKE

i stwórz niepowtarzalny projekt

 

Regulamin serwisu internetowego grasp24.plobowiązuje od 2021-02-01 00:00:00

Pobierz PDF

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Serwisu grasp24.pl

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

zawarta w dniu zaakceptowania przez Klienta Regulaminu serwisu dostępnego na stronie internetowej www.grasp24.pl, zwana dalej Umową, pomiędzy:

 

Klientem – zgodnie z definicją określoną w regulaminie serwisu internetowego grasp24.pl, zwanego dalej Serwisem, tj. podmiotem, który zarejestrował się w Serwisie podając swoje dane identyfikacyjne przynajmniej w zakresie opisanym w regulaminie Serwisu oraz zaakceptował warunki Regulaminu,

 

a

 

GRASP24.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000247627, NIP: 521-337-01-14, REGON 140324056, kapitał zakładowy 50.000,- złotych, zwaną dalej Grasp24.PL,

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,

 

o następującej treści:

 

ZWAŻYWSZY, ŻE:

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

 

Definicje

§ 1

 

Przedmiot Umowy

§ 2

 

Podpowierzenie

§ 3

 

Obowiązki Grasp24.PL

§ 4

 

Obowiązki Klienta

§ 5

 

Bezpieczeństwo Danych osobowych

§ 6

 

Nadzór

§ 7

 

Odpowiedzialność

§ 8

 

Tajemnica

§ 9

 

Okres obowiązywania

§ 10

 

Postanowienia końcowe

§ 11

 

Załącznik nr 1 do Umowy

Wzór zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych

 

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr ………
Data zgłoszenia: ……………………
Charakter Naruszenia  
Data Naruszenia  
Czas trwania Naruszenia  
Miejsce zaistnienia Naruszenia  
Data stwierdzenia Naruszenia  
Miejsce stwierdzenia Naruszenia  
Kategorie osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie  
Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie  
Kategorie danych osobowych, których dotyczy Naruszenie  
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy Naruszenie  
Opis możliwych konsekwencji Naruszenia  
Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia Naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków  
Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą Naruszenia ochrony danych osobowych?  

Skontaktuj się z nami

Bartłomiej Kwapiński
Sales Representative
mobile: +48 501 705 756
bartek@grasp24.pl
 
Piotr Mackiewicz
Sales Representative
mobile: +48 720 874 747
piotr.mackiewicz@grasp24.pl
 
Piotr Włodarkiewicz
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 516 173 692
piotr.w@grasp24.pl
 
Michał Cieślikiewicz
kierownik ds. produkcji architektonicznej
mobile: +48 506 122 151
drukcad@grasp24.pl
 
Grasp Produkcja 24h/7
drukarnia@grasp24.pl
ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa
 
Infolinia
Pn - Pt: 8:00-19:00
+48 510 139 112